top of page

4

אבחון

אבחון והערכה הם כלי מבוסס מחקר, שמטרתו למפות את היכולות והמיומנויות האישיות באופן יחסי לחתך אוכלוסיה רלבנטי. האבחון נועד למבוגרים וילדים שרוצים לדעת בנקודת זמן מסויימת מהם הכוחות ומהם הקשיים שלהם באופן יחסי לבני גילם.

בקרב ילדים מקובלים 3 רמות אבחון: אבחון פסיכודידקטי שמטרתו למפות את הלמידה הנרכשת של התלמיד יחסית לבני כיתתו. אבחון פסיכולוגי ממפה בנוסף את הפוטנציאל הקוגניטיבי של הילד, ואת מצבו הרגשי. אבחון נוירופסיכולוגי מוסיף לתמונה הסתכלות ביולוגית ומיפוי מקביל של מיומנויות בהקשר נוירואנטומי.

התוצר של אבחון נוירופסיכולוגי הוא מפה של החוזקות והקשיים האישיים, בזירה הלימודית והבינאישית, עם נגזרת של המצלצות להמשך טיפול על מנת לאפשר לילד להביא לידי ביטוי מיטבי את יכולותיו במסגרת בית הספר.

האבחון כולל פגישות הכרות עם הילד והוריו, סדרת פגישות (4-8 פעמים) של העברת הכלים האבחוניים, ניתוח ציינון וכתיבת הדוח, מפגש משוב עם הילד והוריו, ובמידת הצורך מפגש עם צוות בית הספר.

אני מתייחסת לאבחון כאל תהליך הערכה ונמנעת ממפגש חד פעמי על מנת לבחון את הילד בהקשרים שונים. התהליך כולו אורך כחודשיים.

bottom of page